Proces inwestycyjny - budowa domu krok po kroku


Zakup działki pod budowę domu


Budujemy na działkach budowlanych należących do inwestorów. W znalezieniu działki mogą Ci pomóc nasi doradcy z Wirtualnego Biura Nieruchomości.


Działka budowlana. Wybór działki budowlanej.
Działka pod budowę domu powinna spełniać podstawowe warunki:
 • Gwarantować możliwość dojazdu - przez bezpośredni dostęp do drogi publicznej (gminna, powiatowa, wojewódzka) albo przez dostęp do drogi publicznej przez drogę prywatną. W przypadku drogi prywatnej należy być jej właścicielem lub współwłaścicielem lub mieć ustaloną służebność drogową.
 • Własność działki. Wszystkie osoby wymienione jako właściciele działki w akcie budowlanym muszą być na pozwoleniu na budowę. Procedura podziału nieruchomości.

Wybór projektu domu, ewentualne dostosowanie projektu i oferta na budowę domu


Budowę domu najlepiej rozpocząć od spotkania z naszym doradcą, który przeanalizuje Twoje potrzeby i dobierze najlepsze rozwiązania. Porady nic nie kosztują i do niczego Cię nie zobowiązują! Jeśli potrzebujesz porady odnośnie wyborów projektu, kosztów budowy, wyboru technologii, zakresu prac lub odwiedzić naszą budowę skontaktuj się z wybranym doradcą inwestora.
Projekt nie zawsze spełnia wszystkie wymagania i potrzeby inwestora. Modyfikujemy rzuty, zmieniając układ domu, tak, by był "uszyty" na miarę Twoich oczekiwań. Wszystkie zmiany możesz konsultować ze swoim doradcą.


Wybór projektu domu.

W tak ważnych decyzjach
nie jesteś sam!

Możesz wybrać doradcę z naszej centrali lub biura obsługi klienta. Jest to osoba, która będzie czuwała nad przebiegiem wszystkich ustaleń związanych z projektem i kosztami budowy.
W znalezieniu działki i dopasowaniu do niej projektu mogą pomóc nasi doradcy z Wirtualnego Biura Nieruchomości Abakon.
Jeśli potrzebujesz porady związanej z kredytem na budowę domu skontaktuj się z naszymi konsultantami finansowymi lub doradcami Notus.

Podpisanie umowy na budowę domu


Po ustaleniu prac i kosztów Twój doradca opracuje umowę na budowę domu według wybranego projektu przez Ciebie projektu. Umowa konstruowana jest we współpracy z klientem.

Podpisujemy umowę na budowę domu.

Przygotuj dokumenty:

 • Akt notarialny działki (w przypadku drogi wewnętrznej musi znajdować się zapis o dostępie do drogi publicznej).

 • Dowód osobisty.

Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę


Zakupiona dokumentacja projektu typowego nie jest równoznaczna z posiadaniem projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Prace projektowe mogą być rozpoczęte dopiero po dostarczeniu przez inwestora kompletu wymaganych dokumentów. W oparciu o nie oraz uzyskane uzgodnienia i warunki niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, projektant opracowuje kompletną dokumentację projektową .
Dokumentacja czeka w urzędzie na akceptację. Zwykle decyzję otrzymuje się po miesiącu. W skomplikowanych przypadkach ten czas może się wydłużyć do około 2 miesięcy. Jeśli projektant określił w projekcie budowlanym, że obszar oddziaływania inwestycji wykracza poza granice działki, trzeba jeszcze odczekać 2 tygodnie na uprawomocnienie decyzji. Oddziaływanie występuje, jeśli budowa narusza interes osób trzecich, czyli np. jeśli do wykonania przyłączy trzeba wejść na działkę sąsiada, albo dom jest bardzo blisko granicy działki. Kiedy decyzja jest ważna zawiadamiamy inspektorat o terminie rozpoczęcia robót. Budowa może rozpocząć się najwcześniej po tygodniu od zawiadomienia.


Dokumentacja techniczna budowy domu.

Przygotuj dokumenty:

 • Akt notarialny dla działki budowlanej. Jeżeli dostęp do działki odbywa się przez drogę wewnętrzną w akcie notarialnym musi być zapis o dostępie do drogi publicznej.

 • Dokumenty z informacją o dostawcach mediów.

 • Mapa do celów projektowych - czas załatwienia: 1-2 miesiące. Na czas załatwiania mapy do celów projektowych wystarczy mapa zasadnicza - czas załatwienia: 1-2 tygodni.

Budowa domu

 • Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i uzgodnieniami, stosując bezwzględnie przepisy prawa budowlanego.
 • Wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem zakresu prac z należytą starannością z własnych materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, przy wykorzystaniu własnych maszyn i urządzeń.
 • Ustanowienie kierownika budowy dla zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
 • Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, itp.
 • Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy – w szczególności gromadzenie odpadów w wyodrębnionym miejscu na terenie budowy.
 • Prowadzenie dziennika budowy.
 • Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz mailem na w/w adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 • Przyjęcie do realizacji robót dodatkowych w trakcie realizacji umowy zleconych przez Zamawiającego po akceptacji przez Zamawiającego specyfikacji Rozliczenia Robót Dodatkowych.
 • Wykonawca informuje, iż posiada polisę OC, której kopię zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu na pierwsze żądanie.

Twój udział:

 • Odbiór poszczególnych etapów robót i prac zanikających,
 • Finansowanie poszczególnych etapów budowy w systemie przedpłat.

Zakończenie budowy

Otrzymujesz od nas komplet dokumentów wykonawczych w skład którego wchodzą:

 • Dziennik budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy


Otrzymujesz od nas komplet gwarancyjny w skład którego wchodzą:

 • karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, wymiany i konserwacji,

 • deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych,

 • częściowe protokoły odbioru technicznego prac i końcowy protokół odbioru technicznego,

 • sprawozdanie z nadzoru geotechnicznego,

 • rzuty parteru z instalacjami,

 • plan montażu i rysunki wykonawcze ścian,

 • karta kolorystyki,

 • aneksy do umowy,
 • zdjęcia z realizacji inwestycji,
 • wkładka do drzwi zewnętrznych i komplet kluczy.

Ważne: Powyższe dokumenty nie są potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie numeru porządkowego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, ani wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Wprowadź się legalnie do nowo wybudowanego domu:Projekty a stavba montovaných domů Abakon, Copyright © 2020
Realizace webové prezentace Weboski