Ceník montovaných domů Abakon Nacenění stavby
25.01.2021

Základy

Základ je nejnižší částí budovy. Jeho úkolem je absorbovat veškerá zatížení a vnější vlivy působící na budovu a bezpečným způsobem je rozložit do země. Základy jsou základem celé konstrukce a zajišťují její stabilitu.

wykonanie fundamentu płytowego

Základová deska je monolitická železobetonová konstrukce pod celým půdorysem domu. Může být prováděna na jakémkoli typu půdy, včetně půdy s nízkou únosností, vysokou hladinou podzemní vody a seismickými plochami. Základová deska rozloží zatížení na velkou plochu a zajistí rovnoměrné sedání budovy.

Základová deska na vrstvě kameniva (stabilizační a odvodňovací) a izolovaná ze spodu dvěma vrstvami polystyrenu (EPS-P 100-036 o tloušťce 5 cm, EPS 100-038 o tloušťce 10 cm), nevyžaduje osazení v nezamrzné hloubce a zároveň poskytuje lepší tepelnou izolaci budovy a eliminuje tepelné mosty v místě, kde jsou osazeny nosné stěny. 

Deska tvoří také podlahu přízemí, na které lze po provedení samonivelační vrstvy pokládat finální vrstvy podlah, jako jsou keramické dlažby nebo plovoucí podlahy, aniž by bylo nutné provést typický vyrovnávací podlahový potěr.

Podkladní vrstvu pod základovou deskou je vrstva správně zhutněného kameniva výšky až 0,5 m na rostlé nosné půdě. Plocha podkladní vrstvy prováděna Abakonem je širší nejméně o 0,5 metru od půdorysu budovy, aby se dosáhlo větší stability konstrukce.

fundament na terenie płaskim
Obr. 1: Podkladní vrstva pod základy na rovném terénu, sklon pozemku do 3% [3 podkladní vrstva, 4 obsyp sypaninou, 5 drenáž]

Typ kameniva použitého k vytvoření zhutněného podloží v dané oblasti závisí na výsledcích geologických průzkumů půdy a dostupnosti materiálu

V závislosti na staveništi a rostlém terénu může být pod základem také proveden systém odvodnění. Za tímto účelem se provádí drenáž. Drenáž je pokryta speciálním drenážním štěrkem. O nutnosti provedení odvodnění po obvodě domu rozhoduje stavbyvedoucí po konzultaci s projektantem.

V případě, kdy stavební pozemek není optimální (sklon větší než 3%), např. pozemky na svazích / s výrazným sklonem apod., nutné bude pozemek srovnat odkopem nebo násypem. Nivelaci pozemku má na starost investor.

Nivelace lze dosáhnout:

Násypem

wykonanie fundamentu płytowego - niwelacja gruntu
Obr. 2: Násyp pod zhutněné podloží [2 vyrovnávací násyp podle samostatného projektu, 3 zhutněné podloží pod základem, 4 obsyp sypaninou, 5 drenáž]

W przypadku ukształtowania działki na terenie wskazanym na rysunku 2 celem przygotowania terenu pod wykonanie podbudowy zasadniczej należy wykonać nasyp niwelacyjny budowlany. Nasyp niwelacyjny budowlany powinien zostać wykonany według osobnego opracowania, włącznie ze zbrojeniem np. geotkaniną, geokratą. Stopień zagęszczenia gruntu nasypowego powinien wynosić Is ≥0,97

V případě parcely uvedené na obrázku 2, aby se připravilo terén pro stavbu základové desky, měl by být proveden vyrovnávací násyp. Vyrovnávací násyp stavby musí být proveden podle samostatného projektu, včetně návrhu zpevnění, např. geotextilií, geomřížemi. Stupeň zhutnění zeminy násypu musí být Is ≥ 0,97 

V případě vyrovnání vyžadujícího provedení násypu, který investor zajišťuje sám; pod dohledem geologa, stavbyvedoucího, je povinen předat zástupci Abakonu protokol o kontrole zhutnění násypu

Odkopem

Wykonanie fundamentu płytowego - niwelacja terenu
Obr 3: Odkop pod zhutněné podloží [3 – zhutněné podloží pod základy, 4 – obsypy do úrovně dle situace stavby – výškové osazení, 5 drenáž]

V případě, kdy pro zarovnání terénu je nutno provést odkop nebo výkop, v rámci přípravných prací se provede pouze odkop do úrovně projektované základové spáry.

Násypem a výkopem

wykop - nasyp
Obr. 4: Násyp a výkop pod zhutněné podloží

Kombinace výkopu a násypu za účelem vyrovnání terénu (podle samostatného projektu)..

Firma Abakon může provést vyrovnání terénu na základě objednávky investora. Projekt terénních úprav je vypracován samostatně a ocenění těchto prací je možné po posouzení pozemku geologem. Dříve ani nelze určit odhad nákladů.

W przypadku posadowienia na gruntach słabonośnych lub nienośnych oferta nie obejmuje wzmocnienia terenu geotkaniną. Nie obejmuje także wymiany gruntu bądź palowania pod płytą fundamentową.

V případě zakládání na málo únosných nebo nenosných půdách nabídka nezahrnuje zpevnění plochy geotextilií nebo výměnu rostlé zeminy ani realizaci pilot pod základovou deskou. 

Prezentované případy nerovností terénu nebo malé únosnosti terénu pro stavbu domu vyžadují další kroky bez ohledu na typ základu (základová deska, pásy).